Veien til suksess i aksjemarkedet!

Mads JohannesenAksjer, Børs, Finance, Investeringer Comments

Jeg har flere ganger satt meg ned for å tenke gjennom hva jeg sitter igjen med etter 5 år med intense økonomi og finansstudier. Ja, jeg husker Porter’s «Five Forces», nåverdiberegninger og diverse andre formler. Dette er dog emner som hvilken som helst kan lære seg ved et raskt søk på Google- Så hva har jeg egentlig lært?

Jo, jeg har kommet frem til at jeg, i kraft av min utdannelse har lært meg å se sammenhenger. Det er nettopp det å kunne se sammenhenger mellom de ulike komponentene i økonomien som vil hjelpe deg som investor å finne de aksjene som tjener på ulike hendelser i verdensøkonomien. I dette innlegget skal jeg presentere tre sentrale makroøkonomiske faktorer som man som investor kan ta med i sin analyse mot å finne vinneraksjene.

Man hører stadig makroøkonomier uttale seg over deres bekymringer for verdensøkonomien. Det være seg lavere vekst i Kina, frykt for renteheving i USA eller økt vekst i Norsk arbeidsledighet. Faktumet er at man kan bruke mange av disse «bekymringene» til sin fordel ved å finne aksjer som nyter godt av disse makroøkonomiske trendene. Her skal jeg gå i detalj på tre viktige tema som jeg mener man kan bruke til sin fordel.

Valuta
Norge har vært veldig heldig som har hatt sin egen valuta i denne «Oljekrisen» som vi er midt oppe i nå. Ved å ha en egen valuta har Sentralbanken en gylden mulighet til å hjelpe Norsk eksport med å senke styringsrenten. Ved å senke styringsrenten vil man implisitt «fortelle» verdensøkonomien at det går dårligere i Norsk økonomi, og normalt vil da Norske Kroner svekkes mot andre konkurrerende valutaer. Valuta er et «nullsumspill», det vil si at for at en valuta skal svekke seg (depresiere) så må noen andre styrke seg (appresiere). Et annet interessant emne når jeg først er inne på Norske Kroner, er dets korrelasjon med oljeprisen. Under ser man to grafer på siste to års utvikling av oljepris og USD/NOK utvikling.

 

Oljeprisutvikling siste 2 år


Kilde: www.netfonds.no

 

 Amerikanske Dollar mot Norske Kroner siste 2 år


Kilde: www.netfonds.no

Som vi ser av de to chartene over, er det en relativt sterk korrelasjon mellom økning/nedgang i oljepris og økning/nedgang i Norske Kroner mot Amerikanske Dollar. Et enkelt svar på hvorfor det er slik er rett og slett at ved en nedgang i Oljeprisen, vil Norsk Økonomi svekke seg, og dette vil da trekke investorer ut av Norske kroner til en mer «trygg havn», ergo- Amerikanske Dollar.

Så, hvilke aksjer vil da være fordelaktig gitt et slikt scenario der Norske Kroner er svake i forhold til andre sentrale valutaer? Jo, her kommer det å se sammenhenger inn i bildet igjen. Ved en svak Norsk Krone vil det være billigere for utenlandske handelspartnere å kjøpe Norske tjenester kontra for eksempel Amerikanske. Dette er fordi deres valuta er sterkere enn den Norske og det blir da relativt billigere for utlendinger å kjøpe Norske tjenester- Eksempel: 6 USD var i 2014, 36 NOK, de samme 6 USD er i 2017, 50 NOK. Dette forteller meg at Norske eksportbedrifter har mulighet til å tilby sine varer og tjenester til samme pris i USD som tidligere, men de får altså betalt 20-30% mer fordi disse konverteres til Norske Kroner- Det er god business! Man ser også den samme utviklingen i Euro.

Aksjer som da vil nye veldig godt av denne makroøkonomiske trenden er da som sagt eksportselskaper, her kan man nevne hele Laksesektoren som er representert på Oslo Børs. Flere andre spennende eksportselskaper som nyter godt av valuta-trenden er Borregaard, som er et bioraffineri som eksporterer det meste av sine produkter ut i verden. Kort og godt gjelder det å finne selskaper som eksporterer det meste av sine varer og tjenester til land med sterkere valuta enn selskapets interne valuta.

 

Rente
Rentepolitikken er sentral i de globale markedene, vi hører til stadighet at markedet studerer Janet Yellen’s taler med lupe for å prøve å tolke om den Amerikanske styringsrenten skal opp eller ned ved neste rentemøte. Dette er viktig for aksjemarkedet av to grunner: den første grunnen er at en økning av renten egentlig tilsvarer en positiv faktor i økonomien. Arbeidsledigheten går ned, prisstigningen er god(inflasjon) og bedrifter tjener gode penger på sine varer og tjenester. For å stagge inflasjonen vil da Sentralbanken sette opp renten for å regulerer markedet. Dette er som sagt positivt da det gir et signal om at økonomien er på bedringens vei. Den andre faktoren er vesentlig for investorene i aksjemarkedet er det faktumet at når rentene går opp, vil mange investorer trekke ut sine penger fra aksjer og plassere disse i statsobligasjoner, som er kjent som tilnærmet risikofrie investeringer. Det er nettopp derfor aksjemarkedene er så interessert og relativt nervøse til hva verdens Sentralbanksjefer foretar seg på rentefronten.

Så til det store spørsmålet, hvilke aksjer tjener på oppgang og nedgang i internasjonale renter? Jo, et selskap som jeg synes er særs interessant å nevne i denne sammenheng er Storebrand. Dette er et livselskap som lever av å forvalte pensjoner til det Norske folk, de har tidligere forpliktet seg i diverse «pensjonspakker» å gi en gitt risikofri avkastning på sine investeringer til sine kunder. I disse investeringene vil det derfor være overvekt av Statsobligasjoner, da dette som kjent er kjent for tilnærmet risikofrie investeringer. Problemet i dagens lavrente-klima er derimot at det er tilnærmet 0% avkastning å hente på verdens statsobligasjoner, dette har sammenheng med at omtrent alle land i verden har null eller negativ rente internt i sine land. Derav er et selskap som Storebrand veldig sensitiv for en eventuell rentehevning i USA, og jeg tror (understreker tror) at ved en heving av den Amerikanske styringsrenten, vil Storebrand nyte godt av dette, her har vi i slutten av 2016 og starten av 2017 fått bekreftet det samme av aksjemarkedet.

Man må også nevne at Banksektoren både Norsk og internasjonalt vil ha nytte av en økt rentehevning, dette gjør at bankene kan ta høyere betalt for sine utlån (rente) og igjen da vil få bedre betalt. Bankene spesielt i Norge har dog kompensert rentenedgang med økning i volum tidligere, men det kommer et naturlig gulv i hva som er lønnsomt over tid her. Alt i alt tjener banksektoren på høyere rente.

På den annen side, hvem tjener på en lav rente? Jo, her er det flere selskaper som tjener gode penger på sin handelsvirksomhet. En sektor som jeg har skrevet mye om er eiendom, der du på Oslo Børs har både Selvaag Bolig, Entra, Olav Thon og Norwegian Property. Når man driver med salg, utleie og kjøp av eiendom er renten på lån særs sentralt. Ved lave renter følger det med seg at eiendomsselskaper finansierer seg lavere, og på den måten kan oppnå bedre avkastning på sine investeringer. Man reduserer også sine kostnader betydelig, da rentekostnader er en betydelig kostnad. Selskaper innenfor andre mindre konjunktursykluser som IT, varehandel og tjenester vil også nyte godt av de lave rentene. Her har man da muligheter til å finansiere vekst med lån, billigere enn hva man ville hvis renten var høyere. Eksempler på slike selskap er: Atea, Asetek, Bouvet og Itera. Dette er selskaper med en stabil inntjening som kan tjene på lave renter i form av å vokse.

Finanspolitikken

Finanspolitikken en hvers regjerings «våpen» mot konjunktursvingninger i økonomien. Om jeg skal bruke Norge som eksempel her så handler vi etter John Maynard Keynes sin teori om konjunkturer. Her er det to teorier som vi i Norge har adoptert i vår finanspolitikk:

  1. Staten bør bruke mer penger i dårlige konjunkturer, enn i gode
    Det er nettopp det Norge gjør, om man ser på budsjettet for 2016 så bruker Norge mye mer penger over statsbudsjettet enn for eksempel i 2006, da økonomien var bedre enn den er i dag. Logikken bak denne teorien er at ved økt pengebruk, vil det skape flere arbeidsplasser, øke forbruket til husholdningene, og økt vekst i næringslivet. Hva fører dette til for Staten? – Jo, staten får igjen på den andre siden ved økte skatteinntekter, jo flere personer som er i arbeid, jo mer skatt kommer inn i statsbudsjettet, ergo det er lønnsomt på sikt for den Norske Stat.
  2. Stabilt prisnivå er viktig, men i krisetider er inflasjon bedre enn deflasjon.
    Norge har et uttalt inflasjonsmål på 2,5% per år, som vil si at man ved en normal økonomisk situasjon skal ha 2,5% vekst i prisene på varer og tjenester per år. Dog har vi i det siste fått høre at prisveksten (inflasjonen) er langt høyere enn disse 2,5% som er Norges Bank’s oppgitte mål. Deflasjon er som vi vet meget dumt for de som sparer på bankkonto og långivere, som for eksempel banker, men deflasjon(prisnedgang) på sin side skaper dog arbeidsledighet, og er på sin side en enda større negativ faktor for Norsk Økonomi enn høy inflasjon. Det er blant annet derfor vi ser en høyere inflasjon i Norsk Økonomi enn vi har sett tidligere.

 

Hvilke aksjer nyter godt av ekspansiv finanspolitikk? Jo, her er det flere aktører som tjener på at den Norske Stat øker pengebruken. Ved økte bevilgninger til bygging av veier, broer, skoler, tunneler og infrastruktur tjener AF-Gruppen, Veidekke, NRC Group og Multiconsult med flere gode penger på dette. Det har sammenheng med flere ting, utenlandske aktører har liten kunnskap om lover, regler og demografi i Norge, da dette er intrikate emner for hvert enkelt land, en annen årsak er nettopp som jeg har snakket om over, valutaen-som er fordelaktig for Norske produsenter ved lav Norsk Krone.

Jeg er ingen makroøkonom av yrke, men faktumet er at ved å lære seg å se en del sammenhenger i økonomien som helhet, vil man som investor kunne spille på flere strenger og ta del i den økonomiske veksten som til enhver tid aksjemarkedet opplever innenfor gitte bransjer, basert på gitte makroøkonomiske trender. Dette innlegget er ment som en liten tankevekker til deg som vil finne aksjer som har vind i seilene både ved hjelp av produktet selskapet tilbyr, men som også «flyter på» fordeler gitt det makroøkonomiske bildet.

 

«When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?» John M. Keynes

 

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Storebrand og Sparebanken Midt Norge.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på aksjeskolens nyhetsbrev .

Følg meg gjerne meg eller Mippbloggen på  Twitter: mads_joe eller mippbloggen for daglige oppdateringer. 

Vi har også en egen Facebookside her!